Met Potlood en Penseel
Lidmaatschap

[foto]

Enige regels

  • Een verenigingsjaar (1 januari t/m 31 december) telt 35 atelierbijeenkomsten: 20 vóór en 15 na de zomervakantie.
  • In december ontvangt u het jaarrooster voor het volgend kalenderjaar.
  • Contributie is verschuldigd voor een vol verenigingsjaar. Bij aanvang van het lidmaatschap ná 31 januari, zal de penningmeester een aangepaste contributie berekenen.
  • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december bij de ledenadministrateur.

Lidmaatschapkosten (2017)

De contributie is verschuldigd voor een vol verenigingsjaar (1 januari t/m 31 december) en bedraagt €175,00, te voldoen vóór 1 maart.
De jaarcontributie voor de portretschildergroep op donderdagochtend en de schildersgroep op dinsdagavond (zonder begeleiding) bedraagt € 60,00 eveneens te voldoen vóór 1 maart.

De contributie kunt u overmaken op:
Girorekening: NL34 INGB 0005 2488 54
t.n.v.: Met Potlood en Penseel

Hierbij is inbegrepen:

  • kosten van artistieke begeleiding door gediplomeerde krachten,
  • gebruik van de eigen atelierruimte en
  • gratis benutting van een aantal gebruik- en verbruiksgoederen in het atelier, zoals tekenplanken, ezels, etc.

Nieuwe leden betalen eenmalig een entreegeld van € 5,00.[XHTML 1.0 icon]